ಭೂ ನಗ್ನಿಕರಣದ ಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಪಾತ್ರ

ಭೂ ನಗ್ನಿಕರಣದ ಕರ್ತೃಗಳು

 1. ಡೆನುಡೇಶನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾದ ಡೆನುಡೇರ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಡೆನುಡೇರ್ ಎಂದರೆ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನಗ್ನಿಕರಣ ಅಥವಾ ಸವೆಸು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವುದು.
 2. ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ (ಆಂತರಿಕ) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೋಜೆನಿಕ್ (ಬಾಹ್ಯ) ಕರ್ತೃಗಳ ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕರ್ತೃಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Denudation

ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು

ಸವೆತದ ಸ್ವರೂಪಗಳು

 1. V- ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆ  
 2. ಕಂದರ 
 3. I’ ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆ 
 4. ಮಹಾ ಕಂದರಗಳು 
 5. ಜಲಪಾತಗಳು
 6. ಕುಂಭ ಕುಳಿಗಳು          

ಸಂಚಯನ ಕೆಲಸ

 1. ಶೃಂಗ ಸರೋವರಗಳು
 2.  ನೈಸರ್ಗಿಕ ದಡಕಟ್ಟೆ
 3. ನದಿ ಶಾಕೆಗಳು
 4. ಅಳಿವೆ

ಭೂ ನಗ್ನಿಕರಣದ ಕರ್ತೃಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸವೆಸುವ ಆಥವ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕರ್ತೃಗಳನ್ನು ಭೂ ನಗ್ನಿಕರಣದ ಕರ್ತೃಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಭೂ ನಗ್ನಿಕರಣದ ಕರ್ತೃಗಳೆಂದರೆ:
 1. ನದಿ – ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ನದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
 2. ಅಂತರ್ಜಲ– ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸುಣ್ಣದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ.
 3. ಹಿಮನದಿಗಳು– ಇದರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.
 4. ಗಾಳಿ – ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
 5. ಅಲೆಗಳು – ಇದರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಭೂ ನಗ್ನಿಕರಣದ ಕರ್ತೃಗಳು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು:

 1. ಸವೆತ– ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸವೆಸುವುದು.
 2. ಸಾರಿಗೆ – ಸವೆತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು.
 3. ಸಂಚಯನಸವೆತ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಶೇಖರಣೆ

ನದಿಯ ಕೆಲಸ

 1. ನದಿಯು ಭೂಮಿಯ ಸದಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಕರ್ತೃ.
 2. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
 3. ನದಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಗರದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನದಿಯು ಮಳೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
 4. ನದಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನದಿಯ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
 5. ನದಿಯು ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಅಥವಾ ಬರಿದಾಗುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನದಿ ಮುಖ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 6. ನದಿಯು ಮೂಲದಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖಜದವರಿಗೆ ಹರಿಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನದಿಯ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 7. ಎರಡು ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಎತ್ತರದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜಲಾನಯನ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ವಿಭಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 8. ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವು ನದಿ ಅಥವಾ ಹೊಳೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.
 9. ಮುಖ್ಯ ನದಿಯು ಹಲವಾರು ತೊರೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಪನದಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಣ್ಣ ನದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
 10. ಉಪನದಿ, ಮುಖ್ಯ ನದಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಗಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 11. ನದಿ ಹರಿದುಹೋದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದರ ಉಪನದಿಗಳು ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ನದಿಯ ಪಾತ್ರ

ನದಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ
 1. ಮೇಲಿನ ಪಾತ್ರ
 2. ಮಧ್ಯಮ ಪಾತ್ರ
 3. ಕೆಳಗಿನ ಪಾತ್ರ

1. ಮೇಲಿನ ಪಾತ್ರ

ಇದು ನದಿಯ ಮೂಲದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸವೆತದ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನದಿಯು ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಬಾಲ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಮಧ್ಯದ ಪಾತ್ರ

ನದಿಯು ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಧ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ. ನದಿಯ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಯೌವನವಸ್ಥೆ ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಕೆಳಗಿನ ಪಾತ್ರ

ಇದು ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭಾಗದಿಂದ ಮೈದಾನ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಳಿಜಾರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಣಿವೆಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನದಿಯ ವೇಗವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ಈ ಹಂತವನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನದಿಯ ಕೆಲಸವು ಮೂರು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

 1. ಸವೆತ.
 2. ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು
 3. ಸಂಚಯನ

1. ಸವೆತ ಕಾರ್ಯ

ಶಿಲಾ ಭಾಗವನ್ನು ಸವೆಸಿ ಮತ್ತು ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸವೆತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಗ, ಇಳಿಜಾರಿನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
 
 ನದಿಯ ಸವೆತದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 1. ಭೌತಿಕ ಸವೆತ – ಇದು ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
 2. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸವೆತ – ಇದು ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ದ್ರಾವಣೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 
ನದಿಯ ಸವೆತದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಭೂರೂಪಗಳಿವೆ. ಅವು V ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆಗಳು, ಕಂದರಗಳು, I ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆಗಳು, ಮಹಾ ಕಂದರಗಳು, ಗುಂಡಿಗಳು, ಜಲಪಾತಗಳು,  ಇತ್ಯಾದಿ.

1. V- ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆ

 • ಪರ್ವತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಧಾವಿಸಿದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಲಂಬ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಸವೆತವಿದೆ. ಆಳವಾದೆ ಸವೆತ ಅಥವಾ ಲಂಬವಾದ ಸವೆತವು ವಿ-ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
V shaped valley

2. ಕಂದರ

 • ನದಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿದಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಕಿರಿದಾದ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಕಂದರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಲಂಬವಾದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಅವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ನರ್ಮದಾ ಕಂದರ, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಂದರ ಇತ್ಯಾದಿ.

3. ‘I’ ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆ

 • ನದಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿದಾದ, ಆಳವಾದ ನದಿ ಕಣಿವೆಯು ‘I’ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ‘I’ ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿವೆ.
I shaped valley

4. ಮಹಾ ಕಂದರಗಳು

 • ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ, ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಕಡಿದಾದ ಕಣಿವೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಲಂಬವಾದ ಗೋಡೆಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಶುಷ್ಕ ಅಥವಾ ಅರೆ-ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾ . USA ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೊರಾಡೋ ನದಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್.

5. ಕುಂಭ ಕುಳಿಗಳು

 • ಇವು ನದಿ ಕಣಿವೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ತಗ್ಗುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಸವೆತದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳು, ಮರಳು ಮತ್ತು ನದಿಯಿಂದ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ನದಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ನದಿಯ ತಳದ ಮೇಲಿನ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸವೆದು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು.

6. ಜಲಪಾತಗಳು

 • ನದಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಸವೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲ್ಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸವೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಲಪಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ಜೋಗ ಜಲಪಾತ

7. ನದಿಯ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ

 • ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲದ ಬಳಿ ನದಿಯಿಂದ ತಲೆಮುಖವಾದ ಸವೆತದಿಂದಾಗಿ. ನದಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ನದಿಯು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನದಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ತೀಸ್ತ  ನದಿಯು ಗಂಗೆಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ.

2. ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ

 1. ಸವೆತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಶಿಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅದರ ಲೋಡ್ ಎಂಬ ನದಿಯಿಂದ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸವೆತದ ಕಣಗಳಾಗಿವೆ.
 3. ನದಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನೀರಿನ ವೇಗ, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಹೊರೆ, ಇಳಿಜಾರು, ನಯವಾದ ಕಣಿವೆಯ ನೆಲ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
 4. ನದಿಯ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಷೇಪದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಭೂರೂಪಗಳು ಮೆಕ್ಕಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮೆಕ್ಕಲು ಕೋನ್ ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಮೆಕ್ಕಲು ಬೀಸಣಿಗೆಗಳು

 • ಮೆಕ್ಕಲು ಎಂಬ ಪದವು ನದಿಗಳಿಂದ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಯಾಗಿರುವ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನದಿಯು ತನ್ನ ಅನೇಕ ಬೆಳಕಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೆಕ್ಕಲು ಬೀಸಣಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬೀಸಣಿಗೆ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
Alluvial fans

ಮೆಕ್ಕಲು ಶಂಕುಗಳು

 • ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಯು ಹರಡಿದಾಗ, ನದಿಯು ಒಯ್ಯುವ ಸವೆತದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೆಕ್ಕಲು ಶಂಕು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Alluvial cone

3. ಸಂಚಯನ ಕೆಲಸ

 • ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವೆತದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಚಯನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸೌಮ್ಯವಾದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ನದಿಯು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಡ, ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.

1. ನದಿಯ ತಿರುವುಗಳು

 • ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನದಿಯು ತನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಅಥವಾ ಬಾಗಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನದಿಯು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಥವಾ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ನ ತಿರುವುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಕುಣಿಕೆಗಳಿಂದ ನದಿಯ ಹರಿವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನದಿಯ ತಿರುವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಶೃಂಗ ಸರೋವರಗಳು

 • ಶೃಂಗ ಸರೋವರಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಸವೆತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಅತಿಯಾದ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ನದಿಯು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಕ್ರರೇಖೆಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಸರೋವರವನ್ನು ಶೃಂಗ ಸರೋವರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
OX- Bow lake

3. ಪ್ರವಾಹ ಮೈದಾನಗಳು

 • ನದಿಯು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹೂಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಎರಡೂ ದಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಬಯಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ನೈಸರ್ಗಿಕ ದಡಕಟ್ಟೆ

 • ನದಿಯ ನೀರು ಅದರ ದಡಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಡದ ಬಳಿ ಕೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನದಿಯ ದಡಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲೆವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ನದಿ ಶಾಕೆಗಳು

 • ನದಿಯು ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಗರವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ಇಳಿಜಾರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಉಪನದಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅದರ ಪರಿಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನದಿಯು ಮುಖ್ಯ ನದಿಯಿಂದ ವಿತರಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. . ಉದಾ ಹೂಗ್ಲಿ.

6. ಮುಖಜ ಭೂಮಿ

 • ನದಿಯ ಮುಖಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ತ್ರಿಕೋನ-ಆಕಾರದ ಮೆಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

7. ಅಳಿವೆ

 • ನದೀಮುಖಗಳು ನದಿಯ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಕಿರಿದಾದ, ಕ್ರಮೇಣ ಅಗಲವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನದೀಮುಖದಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿದೆ. ಉದಾ: ನರ್ಮದಾ ನದೀ ಅಳಿವೆ , ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಳಿವೆ.

ಸಂಗತಿಗಳು

 • ಪೊಟೊಮಾಲಜಿ – ನದಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಲಿಮ್ನಾಲಜಿ – ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ. ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು