ಉಷ್ಣಾಂಶ

ಪರಿಚಯ:

 1. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಶಾಖವನ್ನು ಸೂರ್ಯಜನ್ಯ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಸೌರಶಾಖವೆನ್ನುವರು.
 2. ನಂತರ ಭೂಮಿಯು ಸಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಕಿರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 3. ವಾತಾವರಣವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಖದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಾಪಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಕೋನ, ಸೌರ ಕಿರಣಗಳು ಹಾದುಹೋಗುವ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ದಿನದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ, ಸೌರಶಾಖ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
Insolation

ವಾಯುಮಂಡಲವು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ತಂಪಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

 1. ವಾಯುಮಂಡಲವು ನೇರವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸೌರವಿಕಿರಣದಿಂದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೀರ್ಘ ತರ೦ಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಭೂವಿಕಿರಣದಿಂದ ಇದು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
 2. ವಾಯುಮಂಡಲವು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ತಂಪಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಂದರೆ ವಿಕಿರಣ (Radiation), ಪ್ರಚಲನ (Convection), ಸ೦ವಹನ (Conduction) ಮತ್ತು ಅಭಿವಹನ (Advection).

I. ವಿಕಿರಣ (Radiation)

 1. ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುವು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತರಂಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಚಿಮ್ಮುವುದನ್ನು ವಿಕಿರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.
 2. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ವಿಕಿರಣ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ನಂತರ ದೀರ್ಘ ತರಂಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಮನಃ ವಿಕಿರಣತೆಯಿಂದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಚೆಲ್ಲುವುದು. ಇದನ್ನು ಹೀರಿ ವಾಯುಮಂಡಲವು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

2. ಸಂವಹನ (Conduction)

 1. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಶಾಖವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
 2. ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಇರುವವರೆಗೆ ಶಾಖವು ಬೆಚ್ಚಗಿನಿಂದ ತಣ್ಣನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

3. ಪ್ರಚಲನ (Convection)

 1. ಕಣಗಳ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ದ್ರವ ಅಥವಾ ಅನಿಲದ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಾಖದ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸಂವಹನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಇದು ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಂತಹ ಚಲಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಅಭಿವಹನ (Advection)

 1. ಗಾಳಿಯ ಸಮತಲ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಖದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಅಭಿವಹನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಈ ಗಾಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
 3. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಗಾಳಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದ ತಾಪಮಾನವು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.
 5. ಗಾಳಿಯ ಸಮತಲ ಚಲನೆಯು ಲಂಬ ಚಲನೆಗಿಂತ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಾಯುಮಂಡಲದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು

 1. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 2. ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ.
 3. ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಸಮತಲ ಹಂಚಿಕೆಯು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇರುವ ಎತ್ತರ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಇರುವ ದೂರ, ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಮಾರುತಗಳು, ಮೋಡ ಮತ್ತು ಮಳೆ, ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಮಣ್ಣು ಮುಂತಾದವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
 4. ವಾಯುಗುಣದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಾಂಶಗಳಾದ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಒತ್ತಡ, ಮಾರುತ, ಮುಂತಾದವು ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

STRUCTURE OF ATMOSPHERE:

1. ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು (Latitude)

 1. ಸಮಭಾಜಕಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಭಾಜಕದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ
 2. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ವಾತಾವರಣದ ಪದರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ.
temperate zones

2. ಎತ್ತರ (Altitude)

 1. ಸರಾಸರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಎತ್ತರವು ಆ ಸ್ಥಳದ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.
 2. ವಾತಾವರಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶಾಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳಗಳು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ.
 4. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಳಿ ಗಾಳಿಯು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೀರಿನ ಆವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನಿಲಗಳಂತಹ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
 5. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಶಾಖ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೇಲಿನ ಪದರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
 6. 1ºC/165 m ಅಥವಾ4ºC/1000 m ಸರಾಸರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ತಾಪಮಾನವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು “ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಳಿಕೆ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 7. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಎತ್ತರದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ‘ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವಿಪರ್ಯಯʼ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
Altitude

3. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಇರುವ ಅಂತರ (Distance from the Sea)

 1. ಈ ಅಂಶವು ಸಹ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಕಾಯುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
 2. ಭೂಮಿಯು ನೀರಿಗಿಂತ ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಬೇಗನೆ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಶೀತಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
 3. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಳನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ರ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
Distance from Sea

4. ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು (Ocean currents)

 1. ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
 2. ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಖಂಡಗಳ ಪೂರ್ವದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಖಂಡಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ.
Ocean Currents

5. ಮಾರುತಗಳು (Winds)

 1. ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತೀರದ ಗಾಳಿಯು ಯಾವುದೇ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ.

6. ಮೋಡಗಳು (Clouds)

 1. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
 2. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತಡೆದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತವೆ.

7. ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರು ( Slope, Shelter and aspect)

 1. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಪರ್ವತದ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸೋಲೇಶನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲೆವಾರ್ಡ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ.
 2. ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ಆಲ್ಪ್ಸ್‌ನಂತಹ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ‘ಬಿಸಿಲಿನ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ’ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ‘ಆಶ್ರಿತ ಇಳಿಜಾರು’ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
 4. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸಾಹತುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೆ?

ಸಮೋಷ್ಣರೇಖೆಗಳು (Isotherms): ನಕಾಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂತೆ ಎಳೆದಿರುವ ರೇಖೆಗಳು.

ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವಲಯಗಳು (Temperature Zones):

 1. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವಲಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತೆದೆ.ಅವುಗಳೆಂದರೆ,
 2. ಉಷ್ಣ ವಲಯ, ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ
 3. ಶೀತ ವಲಯ.
Temperature Zones

ಉಷ್ಣ ವಲಯ (Torrid Zones)

 1. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
 2. ಇದು 0º ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ 23 ½º ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 3. ಈ ವಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳೆಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ.
 4. ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರ, ನೇರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ʼಉಷ್ಣ ವಲಯʼ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 5. ಈ ವಲಯವನ್ನು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಝೋನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ (Temperate Zone)

 1. ಈ ಪ್ರದೇಶವು 23 ½º ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ 66 ½º ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 2. ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತದ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತದ ನಡುವೆ ಹರಡಿದೆ.
 3. ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರ, ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವಲಯವು ಓರೆಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 4. ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಲಯಯನ್ನು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶೀತ ವಲಯ (Frigid Zone)

 1. ಈ ಪ್ರದೇಶವು 8 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಓರೆಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
 2. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಓರೆಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಘನೀಕರಿಸುವ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಶೀತ ವಲಯ ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ಜೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಈ ವಲಯವು 66 ½º ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ 90º ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 4. ಗೋಳವು ಎರಡು ಶೀತಲ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ
  • ಉತ್ತರ ಶೀತ ವಲಯ (66 ½º ಉತ್ತರದಿಂದ 90º ಉತ್ತರ)
  • ದಕ್ಷಿಣ ಶೀತ ವಲಯ (66 ½º ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ನಿಂದ 90º ದಕ್ಷಿಣ).